Static GK Quiz On Indian “State Madhya Pradesh  ”- Set 51

1) Who is the Cheif Minister of Madhya Pradesh?

a) Shivraj Singh Chouhan

b) Nithish Kumar

c) Narayana sawmy

d) Kiran Bedi

e) None of these

Click Here to View Answer
a) Shivraj Singh Chouhan

2) Who is the Governor of Madhya Pradesh?

a) Aravind Kejirival

b) Om Prakash Kohli

c) Vidhya Sekar Rav

d) Rossaiya

e) None of these

Click Here to View Answer
b) Om Prakash Kohli

3) How many Districts in Madhya Pradesh?

a) 75

b) 65

c) 51

d) 48

e) 41

Click Here to View Answer
c) 51

4) Which is the capital of Madhya Pradesh?

a) Jaipur

b) Raipur

c) Bhopal

d) Kolkata

e) Maharashtra

Click Here to View Answer
c) Bhopal

5) Chitragupta Temple located in ?

a) Khajuraho

b) Jabalpur

c) Jaipur

d) Mizoram

e) None of these

Click Here to View Answer
a) Khajuraho

6) Captain Roop Singh Stadium located at?

a) Gwalior

b) Bhopal

c) Chennai

d) Kerala

e) None of these

Click Here to View Answer
a) Gwalior

7) Which city called “ Mini Mumbai”?

a) Indore

b) Mundi

c) Bhopal

d) Chennai

e) None of these

Click Here to View Answer
a) Indore

8) Pench National Park Located at?

a) Kerala

b) Hariyana

c) Uttar Pradesh

d) Delhi

e) Mathya Pradesh

Click Here to View Answer
e) Madhya Pradesh

9) . Raja Bhoj International Airport located at?

a) Chennai

b) Kerala

c) Andhra Pradesh

d) Mathya Pradesh

e) None of these

Click Here to View Answer
d) Madhya Pradesh

10) Open Air Musemum located at?

a) Bhind

b) Bhopal

c) Dhar

d) Gwalior

e) None of these

Click Here to View Answer
a) Bhind


Read Previous Static GK Quiz for Indian “State Delhi ”- Set 47